Ehemalige “Pfefferlinge”: Thomas Kobel, Marco Zysset, Christine Karlen, Sandro Genna (v.l.n.r.) in den Redaktionsräumen des Thuner Tagblatts. Bild: Elias Rüegsegger

Ehemalige “Pfefferlinge”: Thomas Kobel, Marco Zysset, Christine Karlen, Sandro Genna (v.l.n.r.) in den Redaktionsräumen des Thuner Tagblatts. Bild: Elias Rüegsegger